1. Úvodní ustanovení

Tento dokument upravuje podmínky používání služeb serveru grabuj.cz (dále jen "služby") a stanovuje práva a povinnosti jak provozovatele služby grabuj.cz společnosti Vaše Média s.r.o. (dále jen "provozovatel") tak osob využívajících jakýmkoliv způsobem služby grabuj.cz (dále jen "uživatel").

Používáním služeb uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a souhlasí že se jimi bude při využívání služby řídit.

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky a i uživatelé jenž nejsou občany České republiky jsou povinni využívat služby výhradně v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto podmínky plně nahrazují předchozí podmínky služby grabuj.cz z 1.2.2013 a jsou účinné od 1.11.2014

2. Definice služeb serveru grabuj.cz

* Služba grabuj.cz spočívá výhradně v pronájmu technického zařízení provozovatele uživateli a to vyhradně za účelem jejího využití uživatelem pro zhotovení záznamu pro osobní potřebu v souladu §30 zákona 121/2000Sb.

* Záznam je zhotovován uživatelem s využitím technického zařízení provozovatele

* Zhotovení záznamu uživatelem je souvislý a nedělitelný proces začínajícím požadavkem uživatele na pořízení záznamu a končící uložením zpracovaného záznamu do seznamu hotových záznamů uživatele, který o záznam požádal.

3. Práva a povinnosti uživatele

* Uživatel se zavazuje že nebude službu využívat k žádným činnostem, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi nebo byly jakkoliv jinak v rozporu s obečně závaznými právními přepisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zejména je zakázáno zpřístupňovat data k jejichž zpřístupnění není uživatel oprávněn nebo jenž mohou způsobit škody třetím stranám

* Uživatel smí používat službu pouze pokud se nachází na území České republiky, kde je dostupný DVB-T signál a domácnost uživatele má uhrazený televizní poplatek podle zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v aktuálním znění.

* Uživatel není oprávněn využívat službu k šíření a zpřístupnění dat, jež by mohla způsobit škodu třetím stranám.

* Uživatel odpovídá za dostatečné zabezpečení přístupových údajů svého účtu před zneužitím třetími osobami.

* Veškeré údaje které uživatel uvádí ve svém účtu je povinnen uvést pravdivě a pokud se jedná o údaje kontaktní (email a telefon) musí se jednat o funkční kontakty, jež může provozovatel využít ke komunikaci s uživatelem.

* Uživatel bere na vědomí že odpovídá za veškeré škody které svým jednámím způsobí prostřednictvím služby provozovateli nebo třetím osobám.

* Uživatel není oprávněn jakkoliv přeprodávat či zpoplatňovat data služby ani využívat služby k uveřejňování placené i neplacené reklamy.

* Uživatel není oprávněn využívat službu způsobem který způsobí, či by mohl způsobit provozovateli, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu.

* Uživatel není oprávěn předávat své přístupové údaje dalším osobám nebo je zveřejňovat

4. Práva a povinnosti provozovatele

* Provozovatel se zavazuje provozovat službu svědomitě a v zájmu uživatelů

* Provozovatel není povinnen dohlížet na obsah přenášených či ukládaných dat ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní či škodlivý obsah přenášených dat ve smyslu § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění)

* Provozovatel neodpovídá za škody které vznikly či mohly vzniknout uživateli služby použitím dat poskytnutých pomocí šlužby jinými uživateli.

* Provozovatel neodpovídá za škody které vznikly či mohly vzniknout uživateli v důsledku nemožnosti použití šlužby a to ani v případě když tato nemožnost byla zaviněna provozovatelem.

* Provozovatel je oprávněn odstranit ze služby jakákoliv data uživatele
zejména, nikoliv však výlučně v případě pokud data
* porušují autorská práva třetích subjektů
* obsahují škodlivý kód
* nejsou využívána po dobu alespoň 30 dnů.
* byla trvale poškozena selháním techniky poskytovatele

* Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé uživateli ztrátou dat uložených v rámci služby či nemožností službu využívat

* Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky používání služby, tuto změnu musí zveřejnit na webu služby minimálně 14 dní před účinností změny. O změně podmínek jsou uživatelé informování zvěřejněním na webu služby nebo zasláním informace o nových podmínkách na kontaktní údaje uživatelů. Uživatelé kteří neukončí používání služby do data účinnosti nových podmínek souhlasí dalším používáním služby s novým zněním podmínek používání služby.

* Provozovatel je oprávněn bez náhrady zablokovat či zrušit účet uživatele, který využívá službu v rozporu s těmito podmínkami.

5. Ochrana informací

* Veškeré soubory, které uživatelé uloží na servery služby jsou svázány s účtem uživatele a uživatel sám rozhoduje o jejich přístupnosti dalším osobám.

* Poskytovatel není oprávněn přivlasňovat si data nahraná uživateli, má však právo data uživatelů mazat v souladu s výše uvedenými pravidly.

* Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chránit veškeré údaje uživatele zadané uživatelem do jeho účtu.

* Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případy vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

* Uživatel výslovně souhlasí s využitím svých poskytnutých kontaktů za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se jak služeb provozovatele tak výrobků a služeb třetích stran.

7. Nahlášení nelegálního obsahu

Služba je určena výhradně přechovávání souborů nikterak neporušujících autorská práva, neobsahujících škodlivý kód ani nijak jinak neodporujících platnému právnímu řádu.

Poskytovatel se zavazuje, bude-li na protiprávní data či data porušující tyto podmínky věrohodně upozorněn zahájit kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění těchto dat.

Poskytovatel do obsahu dat nijak nezasahuje a není v silách poskytovatele veškerá data nahraná uživateli prověřit.

Máte-li důvodné podezření že kterýkoliv uživatel poskytuje prostřednictvím služby data, která porušují vaše autorská práva, zašlete prosím na adresu abuse@grabuj.cz email, který bude obsahovat informace nezbytné k prověření a vyřízení vaší žádosti
* Vaše jméno, adresu
* Telefonický a emailový kontakt, na kterém je možné vás kontaktovat
* Prohlášení že jste držitelem autoských práv či jejich držitele zastupujete
* Přesný odkaz či odkazy na závadná data (pokud je souborů více je třeba uvést všechny odkazy)
V případě absence uvedených informací nutných pro vyřízení žádosti není poskytovatel schopen technicky zajistit prověření všech skutečností a úplné vyřešení požadavku.


verze podmínek 2 zveřejněná 15.10.2014 účinná od 1.11.2014

Nestíháte své oblíbené pořady?
Grabuj.cz pro vás má jednoduché řešení.
Jedním kliknutím si pořad nahrajete.
Podívat se na něj můžete kdykoliv.